Disclaimer

DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting Manna aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.manna.nu en de daarbij behorende sites, wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Stichting Manna sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.manna.nu en de daarbij behorende sites, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.manna.nu en de daarbij behorende sites te kunnen raadplegen. Stichting Manna is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Stichting Manna