Criteria

Onderstaande normen en criteria, zoals die zijn vastgesteld door Voedselbanken Nederland, worden door ons gehanteerd:

Klik HIER om de volledige tekst te downloaden. Bel 06 12468888 bij vragen.

Normbedragen: (vrij besteedbaar inkomen, inclusief vaste bedragen voor was- en schoonmaakmiddelen, en persoonlijke verzorging)

bedragen in € per maand vanaf 1-1-2022

huishouden  €       150,00              
ieder gezinslid  €       100,00              
        aantal personen      
normbedragen 1 2 3 4 5 6 7 8
(vrij besteedbaar inkomen)  €       250,00  €       350,00  €  450,00  €  550,00  €  650,00  €  750,00  €  850,00  €     950,00

 

Onder inkomsten wordt o.a. verstaan:

o  Netto loon uit arbeid /uitkering e.d. van aanvrager

o  Netto loon uit arbeid /uitkering e.d. van partner of inwonende volwassene
    waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd

o  Alimentatie, zowel kinder- als partneralimentatie

o  Huurtoeslag

o  Zorgtoeslag

Bjzondere bijstand

o  Kinderopvangtoeslag

o  Kindgebonden Budget.

o  Opbrengst uit onderverhuur kamer of deel van de eigen woning.

o  (voorlopige) Teruggaaf inkomstenbelasting. Bij 1-malige betaling naar
    maandbedrag om te rekenen

o  Kostgeld/bijdrage verdienende inwonende kinderen, ouder, broer, zus,
    meerderjarige pleeg- of stiefkinderen

De volgende inkomsten worden niet meegerekend:

o  Vakantietoeslag

o  Kinderbijslag en studiefinanciering inwonende kinderen; dit zijn 
    doeluitkeringen ten behoeve van kinderen, dus ook geen specifieke kosten
    kinderen meetellen.

o  Persoonsgebonden budget wordt geacht te worden besteed aan bijzondere
    kosten, die dus ook niet als kosten mogen worden opgevoerd.

o  Neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d..

 

Uitgaven die opgegeven mogen worden:

Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de personen van wie inkomen is meegeteld. Kosten die vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan dus niet meetellen. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven dekken zijn:

o  Een vast bedrag voor kabel, internet, telefoon, zorg- en overige verzekeringen, eigen risico zorg, vervoer, en perzsoonlijke verzorging

aantal ouders 1 2
   €     330,00  €     590,00
extra per kind  €      60,00  
     
Voorbeeld:    
alleenstaande ouder met  2 kinderen  €     450,00
2-oudergezin met 3 kinderen    €     770,00

o  Huur.

o  Vaste kosten eigen woning w.o. rente en aflossing hypotheek, verzekering en
    belastingen en premie kapitaalpolis verbonden aan de eigen woning.

o  Energie en water; omrekenen naar maandbedragen.

o  Gemeentelijke belastingen; er kan sprake zijn van vermindering/kwijtschelding

o  Aflossing schulden; het is van belang dat er een zo compleet mogelijk overzicht
    wordt gemaakt van alle lopende schulden en de termijn waarop deze schulden
    zullen worden afgelost. Er moeten ook daadwerkelijk maandelijkse aflossingen
    zijn gedaan met het doel om schulden te verkleinen (aantonen via
    bankafschriften) Schulden aan familieleden worden niet meegenomen.

o  Kosten bewindvoering.

o  Kosten kinderopvang mits noodzakelijk.

o  Vervoerskosten: bij noodzakelijk woon-werkverkeer of medische afhankelijkheid daadwerkelijke kosten
    van verzekering, belasting en brandstof. Af: ontvangen vergoedingen.

o  Overige uitgaven dienen altijd nauwkeurig gespecificeerd te worden.

 

De “Voedselbank-val”

Er is een groep mensen die net boven onze leefgeldnorm zitten, maar voor wie het ook erg moeilijk is om rond te komen. Bekend voorbeeld: een voedselbankklant die bij hercontrole net boven de grens komt. Dan is sprake van de voedselbank-val: net boven onze norm betekent immers beduidend minder leefgeld dan een leefgeld net onder onze norm met de waarde van ons twee-wekelijks voedselpakket!

U kunt hier bij een eventuele aanvraag rekening mee houden. Indien iemand iets boven de norm zit kan er toch een pakket toegekend worden. Een voorbeeld: een alleenstaande heeft een vrij besteedbaar inkomen van € 275,- per maand.en dat is boven het geldende normbedrag van € 250,-. Door rekening te houden met de Voedselbank-val kan zo iemand toch in aanmerking komen voor een pakket.

Stichting Manna