Criteria

Onderstaande normen en criteria, zoals die zijn vastgesteld door Voedselbanken Nederland, worden door ons gehanteerd:

Normbedragen:

bedragen in € per maand vanaf 1-1-2018               

  aantal           alleen
kinderen      staande    echtpaar

0               257             342
1               342             427
2               427             512
3               512             597
4               597             682
5               682             767
6               767             852

Onder inkomsten wordt o.a. verstaan:

o  Netto loon uit arbeid /uitkering e.d. van aanvrager

o  Netto loon uit arbeid /uitkering e.d. van partner of inwonende volwassene
    waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd

o  Leefgeld incl. reserveringen ingeval van budgetbeheer, schuldsanering

o  Alimentatie, zowel kinder- als partneralimentatie

o  Huurtoeslag

o  Zorgtoeslag

o  Kinderopvangtoeslag

o  Kindgebonden Budget.

o  Opbrengst uit onderverhuur kamer of deel van de eigen woning.

o  (voorlopige) Teruggaaf inkomstenbelasting. Bij 1-malige betaling naar
    maandbedrag om te rekenen

o  Kostgeld/bijdrage verdienende inwonende kinderen, ouder, broer, zus,
    meerderjarige pleeg- of stiefkinderen

De volgende inkomsten worden niet meegerekend:

o  Vakantietoeslag

o  Kinderbijslag en studiefinanciering inwonende kinderen; dit zijn 
    doeluitkeringen ten behoeve van kinderen, dus ook geen specifieke kosten
    kinderen meetellen.

o  Persoonsgebonden budget wordt geacht te worden besteed aan bijzondere
    kosten, die dus ook niet als kosten mogen worden opgevoerd.

o  Neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d..

o  Uitkeringen in het kader van Bijzondere Bijstand; deze van de gemeente
    ontvangen uitkeringen hebben bijna altijd een incidenteel karakter en worden
    ontvangen voor een bepaald doel.

 

Uitgaven die opgegeven mogen worden:

Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de personen van wie inkomen is meegeteld. Kosten die vanuit de kinderbijslag,
persoonsgebonden budget worden voldaan dus niet meetellen. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn:

o  Huur.

o  Vaste kosten eigen woning w.o. rente en aflossing hypotheek, verzekering en
    belastingen en premie kapitaalpolis verbonden aan de eigen woning.

o  Energie en water; omrekenen naar maandbedragen.

o  Premie zorgverzekering.

o  Eigen risico zorg, alleen indien gebruikt; omrekenen naar maandbedragen.

o  Overige verzekeringen; premie inboedel-, WA-, begrafenisverzekering.

o  Telefoon/Internet/televisie; de werkelijke kosten tot max € 54,-- per maand.

o  Gemeentelijke belastingen; er kan sprake zijn van vermindering/kwijtschelding

o  Aflossing schulden; het is van belang dat er een zo compleet mogelijk overzicht
    wordt gemaakt van alle lopende schulden en de termijn waarop deze schulden
    zullen worden afgelost. Er moeten ook daadwerkelijk maandelijkse aflossingen
    zijn gedaan met het doel om schulden te verkleinen (aantonen via
    bankafschriften) Schulden aan familieleden worden niet meegenomen.

o  Kosten kinderopvang mits noodzakelijk.

o  Overige uitgaven dienen altijd nauwkeurig gespecificeerd te worden.

 

De “Voedselbank-val”

Er is een groep mensen die net boven onze leefgeldnorm zitten, maar voor wie het ook erg moeilijk is om rond te komen. Bekend voorbeeld: een voedselbankklant die bij hercontrole net boven de grens komt. Dan is sprake van de voedselbank-val: net boven onze norm betekent immers beduidend minder leefgeld dan een leefgeld net onder onze norm met de waarde van ons twee-wekelijks voedselpakket!

U kunt hier bij een eventuele aanvraag rekening mee houden. Indien een cliënt iets boven de norm zit kan er toch een pakket toegekend worden. Een voorbeeld: een alleenstaande heeft een weekgeld van € 60,-. Dit betekent € 259,80 per maand en dus boven de geldende norm van € 257,-. Door rekening te houden met de Voedselbank-val kan zo iemand toch in aanmerking komen voor een pakket.

 

Voor een volledig overzicht van de gehanteerde normen kunt u terecht op de website van Voedselbanken Nederland:
https://voedselbankennederland.nl/nl/criteria-om-in-aanmerking-te-komen-voor-pakket.html

(Let op: boven op de hier genoemde bedragen komt per huishouden nog een vaste toeslag van € 42,-)
 

Stichting Manna