Manna - Family care


Eerstvolgende uitgifte:
 
donderdag 28 februari 2019

Onder Family Care verstaan wij de hulp die geboden wordt aan personen om hen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. Dit doen wij ondermeer door het tijdelijk ondersteunen in de basisbehoeften door bijv. het schenken van onze boodschappenpakketten.

Werkwijze

Via een professionele hulpverlenende instantie, zoals bijv. Maatschappelijk Werk, Leger des Heils, Stichting Boot en diaconieën, kan een gezin bij ons worden aangemeld door middel van een Aanvraagformulier Ondersteuning.

Het formulier mag niet door particulieren zelf worden ingevuld. Het formulier kan per mail of per post naar ons worden verstuurd. Wij proberen binnen 5 werkdagen de aanvraag te beantwoorden en/of verwerken.

Enige handige contactinformatie vindt u hier:
https://www.manna.nu/hulpverlende-instanties.html

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning hebben wij criteria opgesteld. De aanvrager/hulpverlener kan door het invullen van de inkomenstoets op het aanvraagformulier beoordelen of iemand binnen de criteria valt. Het is verplicht om deze in te vullen en mee te sturen met de aanvraag. Bij twijfel of onduidelijkheid vragen wij om een financieel overzicht van de voorafgaande twee maanden van bijv. stadsbank of bankrekening mee te sturen. In het geval van budgetbeheer is het verplicht een budgetplan mee te sturen.

Het is de bedoeling dat wordt aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Na zes maanden wordt via de hulpverlener getoetst of de hulp nog steeds noodzakelijk is. Hulp wordt in principe geboden voor een periode van maximaal drie jaar.

Gemeentelijke regelingen

De gemeente Twenterand heeft voor minima diverse minimaregelingen vastgesteld. Via onderstaande link vindt u de meest actuele gegevens hierover.
https://www.twenterand.nl/inwoner/minimaregelingen_46632/

Uitgifte

De pakketten kunnen één keer in de 14 dagen, op donderdagavond, afgehaald worden uit het depot van Manna gelegen op industrieterrein de Weitzelpoort in Vriezenveen (voor details zie hieronder). 
De data van uitgiftes en adresgegevens van het depot krijgt men doorgestuurd van de hulpverlener of begeleider zodra de aanvraag door ons wordt gehonoreerd.

Criteria per 1 januari 2019

Bij de toekenning van de boodschappenpakketten gaan wij uit van de criteria zoals deze zijn vastgesteld door Voedselbanken Nederland. Norm is een bepaald maximum aan leefgeld per maand. Daarmee bedoelen wij het vrij besteedbaar inkomen dat mensen overhouden voor voeding, kleding en dergelijke, dus nadat vaste lasten zoals huur/hypotheek, gas/water/licht, verzekeringen, ziektekosten, aflossing van schulden en dergelijke betaald zijn. Auto- en vervoerskosten worden niet meegerekend bij de uitgaven tenzij deze kosten noodzakelijk gemaakt moeten worden voor woon-werk verkeer of regelmatig bezoek aan een specialist. Men moet dit wel kunnen aantonen!

NB: Bij het invullen van uitkeringen mag geen rekening gehouden worden met een evt. korting i.v.m. het weigeren van passend werk of andere verwijtbare redenen!

Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden onder de volgende bedragen komt, komt het huishouden in aanmerking voor een boodschappenpakket:

bedragen in € per maand vanaf 1-1-2019              

  aantal          alleen
kinderen      staande    echtpaar

0               268             358

1               358             448

2               448             538

3               538             628

4               628             718

5               718             808

6               808             898

Toelichting bij extra volwassenen:

Van kinderen en inwonenden boven de 18 wordt uitgegaan dat ze een eigen inkomen hebben en kostgeld betalen. Hiervoor dient op het formulier minimaal € 200,- ingevuld te worden, ongeacht of dit kostgeld werkelijk afgedragen wordt. Indien de situatie anders is, dit graag specificeren.

Verder criteria vindt u hier: https://www.manna.nu/de-stichting/criteria.html

Een ingevuld formulier bij voorkeur per mail sturen naar:

aanvraag@manna.nu

Postadres:

Stichting Manna
p/a Gerard Hulsegge
Krijgerstraat 29
7671 XW Vriezenveen

 

Ook voor vragen kunt u hier terecht.

 

Onze uitgiftelocatie:

Achter Bedrijfsweg 24 Vriezenveen (langs rechterzijde pand aannemer Dubbink, kleine deur)

 

Stichting Manna